Mēs nekad nesakām „NĒ”, mēs vienmēr sakām „YES” ! Jo mēs esam „JES”!

Biedrības mērķi:

 • izglītot sabiedrību un īpaši jauniešus, par bērnu un jauniešu tiesībām;
 • veidot jaunatnes politiku Aizkraukles novadā;
 • veicināt jauniešu neformālo izglītību, iesaistot jaunatni pašvaldības darbā un attīstot līderisma iemaņas;
 • izglītot par bērnu un jauniešu tiesībām;
 • veicināt sociāli atstumto jauniešu integrāciju;
 • popularizēt Eiropas vienotības ideju, veicinot demokrātiju, iecietību un cilvēktiesību ievērošanu, informējot un izglītojot jaunatni un veicinot tās iniciatīvas un līdzdalību, rosinot jaunatnes sadarbību vienotas demokrātiskas Eiropas veidošanā, atbalstot Latvijas integrāciju Eiropas Savienībā;
 • veicināt jauniešu personisko izaugsmi sociālajās, politiskajās, sporta un kultūras norises vietējā, valsts un starptautiskā mērogā;
 • veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā;
 • organizēt pasākumus gan jauniešiem, gan bērniem un citām vecuma grupām.

Biedrības mērķu sasniegšanai īstenojam sekojošus uzdevumus:
 • veidojam seminārus jauniešiem par projektu rakstīšanu, aizstāvēšanu un ieviešanu;
 • organizējam kopīgus un izglītojošus pasākumus jaunatnei;
 • veicinām pieredzes apmaiņu ar citu pašvaldību un valstu jauniešiem;
 • nodrošinām iespēju apgūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences neformālās izglītības ceļā;
 • nodrošinām iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku;
 • nodrošinām jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas pieejamību;
 • atbalstām un veicinām jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai un radošajai attīstībai;
 • piedalāmies starptautiskās jaunatnes sabiedriskajās akcijās;
 • pārstāvam jauniešu intereses citās biedrībās, nodibinājumos, personu apvienībās, valsts un pašvaldību iestādēs;
 • piedalāmies Latvijas valsts un Eiropas Savienības rīcībpolitikas veidošanā.Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .